Zpracování osobních údajů

 

 ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti PROFOIL, s.r.o.

se sídlem Vlasty Pittnerové 495, 588 13 Polná, IČO: 08062064, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111679

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

 1. Totožnost správce, včetně jeho kontaktních údajů
 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování
 3. Další příjemci osobních údajů
 4. Doba uložení osobních údajů
 5. Práva subjektů údajů

 

 1. SPRÁVCE:

 

Správcem osobních údajů dle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost společnosti PROFOIL, s.r.o se sídlem Vlasty Pittnerové 495, 588 13 Polná, IČO: 08062064, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111679 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

Adresa provozovny: Vlasty Pittnerové 495, 588 13 Polná

Telefon: (+420) 606 500 050

Email: info@PROFOIL.cz

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE (zdroje a kategorie údajů)

 

Správce zpracovává následující osobní údaje poskytnuté mu zákazníkem v souvislosti s objednávkou zboží či služeb, kdy tyto údaje považuje za nezbytné k plnění smlouvy:

 1. Jméno a příjmení
 2. Emailová adresa
 3. Bydliště
 4. Telefon

 

 1. DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 

Zákonný důvod:

 1. Plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písem b) GDPR)
 2. Splnění povinností správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 3. Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Účel zpracování:

Osobní údaje subjektů jsou ze strany Správce shromažďovány za účelem plnění smlouvy, která je uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů. Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu tak, aby zabezpečily řádnou identifikaci smluvní strany (v souladu s příslušnými ustanovením občanského zákoníku) a hladký průběh splnění smlouvy.

V případě, že by Správce chtěl údaje subjektů využít i k jiným účelům, než pro které je shromáždil, bude subjekt údajů žádat o udělení písemného souhlasu se zpracováním takových informací. V takovém případě subjektu bude jasně a srozumitelně vysvětleno (a v písemném návrhu souhlasu uvedeno), pro jaké účely Správce jeho údaje chce shromáždit, přičemž souhlas subjektu, či případný nesouhlas s poskytnutím údajů, nebude mít žádný vliv na poskytnutí či neposkytnutí služby. Takto udělený souhlas může subjekt kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost údajů shromážděných před jeho odvoláním.

V případě vzniku smluvního vztahu, zasílá Správce svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými službami z důvodu realizace svých oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. V takovém případě nemusí Správce požadovat po svých zákaznících souhlas, nicméně umožňuje jim, aby odběr takových novinek odhlásili, případně vznesli námitku proti takovému zpracování.

Dalším důvodem zpracování je plnění povinností správce ve vztahu ke státu.

 

 1. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce neposkytuje shromážděné údaje žádným jiným subjektům (vyjma plnění zákonných povinností souvisejících se zákony o daních, zdravotním pojištění, sociálním pojištění, případně vyplývajících z dalších právních předpisů, kterými je Správce při výkonu své činnosti vázán), údaje používá pouze pro své interní účely, přičemž prohlašuje, že na základě Politiky ochrany osobních údajů, zabezpečuje v maximální možné míře shromážděné osobní údaje proti jejich zneužití, poškození či ztrátě. Nemá v úmyslu předat informace o subjektech údajů ani do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

 

 1. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Doba, po kterou budou údaje subjektů uloženy u Správce, je shodná s dobou, po kterou budou mezi smluvními stranami trvat práva a povinnosti založené smlouvou, která je zákonným titulem pro shromáždění osobních údajů (zpravidla minimálně po dobu trvání záruky ze smlouvy, po jejím uplynutí v takovém případě, že se smluvní strany dohodly na tom, že Správce poskytne na základě poptávky subjektu údajů pozáruční servis na výrobky či služby, které byly předmětem smlouvy). V případě, že Správce zpracovává údaje na základě uděleného souhlasu, budou takové údaje uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. V případě, že Správce údaje (příp. pouze jejich část) zpracovává za účelem plnění svých zákonných povinností, bude se doba uložení řídit zákonem. Jakmile pomine doba, po kterou je Správce oprávněn (na základě jakéhokoli důvodu) údaje zpracovávat, údaje zlikviduje.

 

 1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

 

GDPR garantuje, že subjekt údajů má v kterýkoli okamžik zpracování jeho osobních údajů, následující práva, jejichž výkon správce údajů subjektům umožňuje:

 1. Právo na přístup k informacím (o shromážděných a zpracovaných osobních údajích)

 

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Správce poskytne subjektu údajů na vyžádání kopii zpracovávaných údajů, a to jak v papírové, tak elektronické formě.

 1. Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; s přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 2. Právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, subjekt údajů odvolá svůj souhlas, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní

 

 

údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie.

 1. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.
 2. Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájme nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 4. Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním.

 

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s platnou a účinnou legislativou, že přijal veškeré nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze osoby pověřené.

Subjekt údajů má rovněž možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 01.08.2022