VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PROFOIL, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy, příp. smlouvy o dílo (dále též „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím - PROFOIL, s.r.o., se sídlem Vlasty Pittnerové 495, 588 13 Polná, IČO: 08062064, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111679 (dále též „prodávající“) v rámci jeho podnikatelské činnosti a kupujícím (jeho zákazníkem). Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží a služeb realizovaný jiným způsobem. Vztahují se na smluvní vztahy uzavírané jak se spotřebitelem, tak s podnikatelem (pokud se jedná o úpravu výslovně pro spotřebitele, je tato skutečnost v obchodních podmínkách výslovně uvedena).
 2. Nedílnou součást těchto obchodních podmínek tvoří Reklamační řád prodávajícího, jehož aktuální platná a účinná verze je vždy k dispozici na webových stránkách www.profoil.cz.
 3. Ve věcech výslovně neupravených se práva a povinnosti řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v případě smluvního vztahu se spotřebitelem i platnými a účinnými předpisy na ochranu spotřebitele (zejména pak zákonem č. 634/1992 Sb., zákon na ochranu spotřebitele ve znění pozdějších předpisů).
 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě (kupní smlouva, smlouva o dílo, objednávka atd.). V takovém případě mají odchylná ustanovení v uzavřené smlouvě přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Ustanovení obchodních podmínek jsou přílohou a nedílnou součástí uzavřené smlouvy (včetně reklamačního řádu prodávajícího). Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Postup uzavření smlouvy se zákazníkem

 1. Webové rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží, včetně fotodokumentace výrobků umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto konkrétně vyobrazeného zboží. V případě, že má kupující pochybnosti o provedení objednávaného zboží, doporučuje se kontaktovat přímo prodávajícího za účelem podrobnější specifikace. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží
  2. informace o objednávajícím (jméno, příjmení, adresa dodání atd.)

(dále společně též jako „objednávka“)

Na jednotlivé kroky je kupující naváděn intuitivně v rámci objednávkového formuláře.

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále též „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky). V takovém případě je kupní smlouva uzavřena až potvrzením objednávky ze strany kupujícího.
 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, ze které nepochybně vyplyne, že došlo k dohodě smluvních stran o všech podstatných náležitostech smlouvy. V případě, že zboží bylo ze strany kupujícího objednáno telefonicky, potvrdí prodávající kupujícímu obsah uzavřeného smluvního vztahu prostřednictvím mailové zprávy, přičemž kupní smlouva je uzavřena teprve když kupující rekapitulaci v mailové zprávě písemně potvrdí.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít vždy a za všech okolností s kupujícím kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Kupující bude v takovém případě informován.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 6. Mimo webové rozhraní.

Kupující zašle prodávajícímu objednávku, ve které specifikuje minimálně následující parametry objednávaného zboží:

 • - konkrétní druh zboží/výrobků
 • - množství
 • - rozměry (délka / hloubka / výška)
 • - zvláštní požadavky týkající se objednávky

Prodávající odpoví kupujícímu na jeho objednávku tak, že zrekapituluje objednávku a doplní parametry dodávky z jeho strany (cena, termín dodání, množství, provedení, doporučení ohledně objednávky kupujícího atd.), případně informuje kupujícího o nutné změně ve specifikaci zboží, o tom, že určitou část objednávky není možné realizovat, příp. je možné realizovat pouze později a o dalších podmínkách dodávky.

Kupní smlouva je uzavřena teprve po akceptaci takto zaslaných podmínek ze strany kupujícího, a to zejména prostřednictvím elektronické komunikace mezi kupujícím a prodávajícím (na emailové adresy, které si za tím účelem strany sdělí), ze které nepochybně vyplyne, že oběma smluvními stranami byly dohodnuty veškeré parametry objednávky; objednávku lze rovněž podepsat zaručeným elektronickým podpisem, pokud kupující takovým oprávněním disponuje.

 1. Objednávkový formulář. Kupující rovněž může pro zjednodušení použít objednávkové formuláře dostupné na webových stránkách prodávajícího www.profoil.cz, které běžným způsobem doručí (zejména prostřednictvím elektronické pošty) prodávajícímu. Smlouva je v takovém případě uzavřena až tehdy, pokud si strany potvrdí závazně objednávku se všemi podstatnými náležitostmi.

III. Cena zboží a platební podmínky

 1. Webové rozhraní. Celková cena objednávaného zboží je kupujícímu vypočtena v automatickém internetovém obchodě prodávajícího (tj. před odesláním objednávky je kupující seznámen s celkovou cenou zboží, včetně DPH a nákladů na balné a dopravu). Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícím způsobem.
 • - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který mu prodávající za tím účelem sdělí.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (osobní odběr v provozovnách prodávajícího je zdarma, částka za dovoz objednaného zboží je v rámci e-shopu vždy zobrazena u zvoleného způsobu dopravy). Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží ve výši, jak byly uvedeny v objednávce.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, včetně požadavku na úhradu kupní ceny za objednané zboží předem. V případě, že kupující s takovým postupem nesouhlasí, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy (prodávající informuje kupujícího, jakým způsobem má provést platbu). V případě, že v uvedené lhůtě nebude kupní cena ze strany kupujícího uhrazena, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. V případě bezhotovostní platby v e-shopu je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který byl kupujícímu prodávajícím pro provedení bezhotovostní platby v rámci zadávání zakázky stanoven, a to vcelku a předem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Mimo e-shop. V případě platby při koupi zboží mimo e-shop jsou konkrétní podmínky úhrady kupní ceny (ceny za dílo) sjednány v rámci uzavřené smlouvy (objednávky), a to včetně výše celkové kupní ceny (DPH, doprava atd.). Prodávající je dle své volby oprávněn požadovat po kupujícím zálohu na sjednanou kupní cenu až do výše 100%. V takovém případě je výše požadované zálohy kupujícímu sdělena před podpisem smlouvy. Kupující zaplatí zálohu na kupní cenu na základě zálohové faktury, kterou mu elektronickou cestou prodávající zašle, a teprve následně (po připsání celé zálohy ve prospěch účtu prodávajícího) začne prodávající s realizací dodávky objednaného zboží, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující nezaplatí sjednaným způsobem zálohu na kupní cenu, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody, která by prodávajícímu případně vznikla v souvislosti s porušením povinnosti kupujícího uhradit zálohu v termínu dle ujednání smluvních stran, je odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího nedotčen.
 1. Prodávající vystaví kupujícímu (před nebo po uhrazení ceny zboží) daňový doklad – fakturu, která bude splňovat náležitosti požadované platnými právním předpisy. Fakturu zašle prodávající kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem DPH.

 

IV. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. E-shop. Nejedná-li se o případ uvedený v článku níže (zboží upravené dle přání kupujícího) či o jiný případ (dle § 1837 a § 1840 občanského zákoníku), kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@profoil.cz .
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (bylo vytvořeno dle požadavků kupujícího tzv. na míru kupujícímu).
 3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu kupujícím vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 1. Zboží je kupující povinen vrátit úplné a ve stavu, v jakém je převzal, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě odpovídajícímu převzetí. Spotřebitel vždy odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na náhradu škody, která vznikne na zboží, je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 2. Při vrácení zboží je spotřebitel povinen připravit zboží na přepravu tak, aby se při přepravě zboží nepoškodilo. V případě, že bude zboží prodávajícímu vráceno poškozené, odpovídá za jeho poškození a stav při vrácení kupující.
 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
 4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu případně uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 5. Formulář oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem (dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.):
 • - Adresát (jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele)
 • - Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
 • - Datum objednání (*)/datum obdržení (*
 • - Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 • - Adresa spotřebitele/spotřebitele
 • - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 • - Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V. Přeprava a dodání zboží

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, který je povinen si sjednat s prodávajícím při zadání objednávky.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 3. Dodací lhůty jsou zpravidla uvedeny u jednotlivých výrobků, případně o nich informuje prodávající před uzavřením kupní smlouvy. Dodací lhůta se odvíjí od složitosti výroby a termínu dodání výrobce. V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu, je prodávající oprávněn termín dodávky přizpůsobit možnostem výrobce, o čemž vyrozumí kupujícího písemně nebo telefonicky.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, včetně náhrady škody, která prodávajícímu v důsledku marného doručení (z důvodů na straně kupujícího) vznikne.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, v takovém případě se neuplatní ustanovení předchozího odstavce. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel.
 6. Pokud zvolí kupující platbu „Dobírkou“, automaticky se prodlužuje doručení zboží minimálně o 2 pracovní dny. Prodávající dopředu oznámí přibližný termín kupujícímu písemně nebo telefonicky.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí těmito obchodními podmínkami, reklamačním řádem prodávajícího a v neupraveném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání o vlastnostech, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře, barvě, provedení a
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Ustanovení uvedená v odstavci 2 tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Prodávající odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho předání a v záruční době. V případě, že kupující při dodání zboží zjistí porušení přepravních obalů objednaného zboží, je povinen provést zápis do dodacího listu přímo u dopravce (příp. jiného dokumentu potvrzujícího převzetí). O obdržení zboží s porušeným přepravním obalem je kupující povinen zároveň bezodkladně písemně informovat prodávajícího.
 3. Prodávající odpovídá za vady zboží, na něž se vztahuje záruka za jakost, a to po stanovenou záruční dobu, která činí 24 měsíců, pokud pro konkrétní zboží neuvádí prodávající záruční dobu delší (uvedeno v rámci reklamačního řádu a případně v uzavřené smlouvě). Záruční doba týkající se zboží počíná běžet dnem předání díla.
 4. Prodávající neodpovídá za vady zboží:
  1. které zavinil kupující po převzetí zboží např. při vlastní dopravě, montáži, vlastní úpravou dodaného zboží, nevhodným užíváním nebo manipulací, nedodržením návodu k obsluze, příp. zanedbáním doporučené pravidelné péče (ošetřování zboží nevhodnými čisticími prostředky, které nejsou určeny na ošetřování dodaného zboží)
  2. které vznikly užíváním výrobku ve vlhkém nebo chemicky agresivním prostředí (pokud dodané výrobky nebyly pro takové prostředí přímo určeny)
  3. při jakémkoliv neodborném zásahu do výrobku,
  4. na které byl kupující při koupi upozorněn,
  5. na výrobky, na které byla prodávajícím poskytnuta sleva z důvodu neodpovídajících vlastností, a kupující o tom byl předem informován,
  6. způsobené běžným opotřebením výrobku souvisejícím s jeho užíváním.
 1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. VII. odst. 2, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
  1. právo požadovat dodání nového zboží bez vady, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti);
  2. je-li takový postup vzhledem k povaze vady neúměrný (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  3. není-li možné vadu odstranit, má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (v části, která neodpovídá vlastnostem sjednaným v rámci smlouvy).

V ostatním se nároky spotřebitele z odpovědnosti za vady řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejm. § 2165 a násl., příp. § 2099 a násl.).

 1. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. VII odst. 1 a jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, vybere prodávající pro kupujícího – podnikatele, dle své volby a povahy vady zboží některý z následujících odpovědnostních nároků:
  1. právo požadovat dodání nového zboží bez vady, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (týká-li se vada pouze součásti věci, je kupující oprávněn požadovat pouze výměnu této součásti);
  2. na odstranění vady opravou věci
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. VII odst. 1 a jedná-li se o nepodstatné porušení smlouvy, vybere prodávající pro kupujícího – podnikatele, dle své volby a povahy vady zboží některý z následujících odpovědnostních nároků:
  1. právo na odstranění vady nebo
  2. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího

PROFOIL, s.r.o., Vlasty Pittnerové 495, 588 13 Polná, tel: 736268812, email: objednavky@profoil.cz

v nichž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny. Nebezpečí škody přechází na spotřebitele převzetím objednaného zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení ů 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající upozornil kupujícího, že neprovádí zaměření výrobků a jejich montáž. Za rozměry výrobků odpovídá vždy kupující. V případě, že by kupující požadoval zaměření a montáž, doporučí mu prodávající konkrétního dodavatele (takový smluvní vztah si pak nicméně kupující řeší s dodavatelem montáže samostatně).
 4. Prodávající informuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce www.coi.cz. Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/commission/index_cs Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na www.profoil.cz pro vyřešení nastalé situace.
 5. Cookies. Kupující bere na vědomí a souhlasí s ukládáním Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Prodávající informuje kupujícího, že v nezbytné míře zpracovává osobní údaje, které mu kupující v souvislosti s uzavřenou kupní smlouvou poskytne, včetně údajů, které prodávajícímu kupující poskytl v souvislosti s registrací do uživatelského účtu. Prohlašuje, že veškeré takto poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s platnou a účinnou právní úpravou. Veškeré informace ohledně zpracování osobních údajů, včetně výčtu práv, která v souvislosti se zpracováním údajů subjektu údajů aktuální platná a účinná legislativa přiznává, jsou obsažena v Informování o zpracování osobních údajů. Uvedený dokument je k dispozici na webových stránkách prodávajícího www.profoil.cz .

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, a to i v případě, že obsahuje jakýkoli zahraniční prvek.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád.
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.08.2022